તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યાં નહી


એકેક વ્હેંત ઊંચાં બધાં ચાલતાં હતાં,
તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યાં નહીં.
~~~~~~~બેફામ~~~~~~~

Advertisements

3 Responses

  1. Raelly ! Is it creation of A GUJARATI ! Thanx lot, Manthan. Certainly Cream ( Makkhan) comes out after Manthan. Keep it up. Thanx once again.

  2. Wah Wah Wah Wah! afrin afrin.

  3. Its amazing word or templates……jordar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: