આપણા મિલન માટે આ જનમ અધુરા લગ્યા


ધરતી ને ભીજવતા આજે વરસાદ અધુરો લાગ્યો.
મજિલ પામવાના આજે સપના અધુરા લાગ્યા.
મળવાનુ થયુ આપણુ થયુ એ રીતે કે.
આપણા મિલન માટે આ જનમ અધુરા લગ્યા.
પુછુ તો હુ કઇ રીતે તારા ધ્વાર સુધી ન રસ્તા.
એ પુછવા માટે તો આ દુનિયા અધુરી લાગી.
માગુ તો હુ માગુ કોની પાસે.
તને માગવા માટે તો આ ભગવાન પણ અધુરા લાગ્યા.
તારી યાદૉમા તડપવુ હતુ મારે.
પણ આજે મારી આખો ના આસુ અધુરા લાગ્યા……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: