બાકી તો અંધારે પડછાયા પણ સાથ છોડી જાય છે…..


ક્યાં બધું અહીંયા રહી જાય્ છે ?
બધું સમયની સાથે વહી જાય છે.
મધ્ દરીયે ડુબેલી નાવો પાછી આવી જાય છે,
જીવનના ઘાવોંમાં પણ રુઝ આવી જાય છે,
સાથ મળ્યો મને આપનો – જીવનભર નીભાવજો,
બાકી તો અંધારે પડછાયા પણ સાથ છોડી જાય છે…..

Advertisements

2 Responses

  1. its too good

    “”ghani sachi wat chhe apani k andhare pad6aya pan saath chhodi jay 6.””

  2. hi ghani

    fantastic words, it touches every one who has lost everything, and still aspire to to live.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: