ખુશ નથી છતાં ખુશ રહેવુ પડે છે


ખુશ નથી છતાં ખુશ રહેવુ પડે છે
કોઇ પુછે કેમ છે તો મજામા કહેવ પડે છે
દિલ મ થયા હજારો જખ્મો
છતા હસતા રહેવુ પડે છે
જીન્દગી એક નાટક છે
બરબાદ થઇ ને પન જીવવુ પડે છે

Advertisements

3 Responses

  1. ……………. very good

  2. bahu j masat line che.
    જીન્દગી એક નાટક છે
    બરબાદ થઇ ને પન જીવવુ પડે છે

  3. kadvu che pn satya che ema pan anand che mano nahi pn jano jidgi to jivva mate potej jimmedar che

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: