ચાહે છે તુ પણ જીવુ છુ તેવા વહેમ મા


ચાહે છે તુ પણ જીવુ છુ તેવા વહેમ મા
મલે છે પ્રેમ નો સાચો અર્થ, જોવુ છુ તારા નયન મા,
ચાહે તુ મને મલે કે ના મલે,
પણ જીન્દગી વીતાવીશ તારા પ્રેમ મા.

Advertisements

One Response

  1. CHAHE TU MANE MALE KE NA MALE,
    PAN ZINDAGI VITAVISH TARA PREM MA.
    KHUB SARAS GAZAL!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: