મિત્રતા કરી છે તમારી સાથે કોઇ રમત નથી કરી


જીવનના સવાલ હું રાખીશ જવાબ તમને અર્પણ,
ખાલી જામના પ્યાલા હું રાખીશ શરાબ તમને અર્પણ,
મિત્રતા કરી છે તમારી સાથે કોઇ રમત નથી કરી,
કાંટાઓની વેદના હું રાખીશ ગુલાબ તમને અર્પણ….

Advertisements

3 Responses

  1. hey good one
    keep it up

  2. perfect
    યાર ‘‘ મિત્રતા કરી છે તમારી સાથે કોઇ રમત નથી કરી ‘‘ આ વાત એક જબરદસ્ત મર્મ ધરાવે છે. અત્યારે લોકો નેટ પર ચેટીંગ દ્વારા હજારો મિત્રો બનાવે છે. તેમાંથી ૯૦ % લોકો માત્ર ટાઇમ પાસ ખાતર જ દોસ્તી કરે છે. હું એવું નથી કહેતો કે બધા આ પ્રકારના છે. ગમે તે હોય પણ મને નેટ પર થી ત્રણ સારા મિત્રો મળ્યા છે. જે મારી જીંદગીની અમુલ્ય મૂડી છે.

  3. keep it up tooo nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: