‘બેફામ’ તોયે કેટલું થાકી જવું પડ્યું ?


‘બેફામ’ તોયે કેટલું થાકી જવું પડ્યું ?
નહિ તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી

Advertisements

4 Responses

 1. Get in touch with old times and the website did it for me. Thanks

 2. Here is the full stanza:

  Aankho kadi mari radi haiyu kadi maru radyu,
  Je shodhata rahya ta ame e kya kadi malyu,
  Rasta tani thokar mahi pan na kashu jadyu,
  ‘Befam’ to ye ketlu thaki javu padyu,
  Nahitar jivan no rah che, ghar thi kabar sudhi.

 3. befam is befam koi aur nahi befam jaisa

 4. kadr befam su mangu jivan ni ae jagat pase ke…
  jya na loko sau keavl marela ne vakhane 6e.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: