બેવફા


તરછોડી અમને
ચાલ્યા તમે
આંસુઓ પુરે સાક્ષી
-હસમુખ ધરોડ

Advertisements

2 Responses

  1. very good

  2. અમારી ભૂલો ને માફ કરતા રેહજો,
    જિંદગી માં દોસ્તો ની કમી પૂરી કરતા રેહજો,
    કદાચ હું ના ચાલી શકું તમારી સાથે,
    તો તમે ડગલે ને પગલે સાથ આપતા રેહજો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: