હું જન્મયો ત્યારે


હું જન્મયો ત્યારે ટગરમગર…મગર…થાતી
મારી બે નાનકડી આંખલડીઓ …
સર્વને જોઇ ને…રડતી હતી…
ને…સર્વ…મને જોઇ ને હસતા હતા….!!!
આજે હું એજ પ્રમાણે સુતો છુ… મરણસૈયા પર…
ને…સર્વને …રડતા જોઇ..અનિમેંષ નયને…હસતો રહયો…

– હસમુખ ધરોડ ‘અંકુર’

Advertisements

2 Responses

  1. HASHMUKHBHAI VAH BHAI KAVIO/GAZALKARO ATLU SARAS KEVI RITE VICHARO CHHO? AMNE VANCHI NE MAJA PADE CHHE TO RACHI NE TAMNE TO???
    BAHU SARAS RACHANA….BEST LUCK

  2. nice dear

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: