કાલે કદાચ પાછી આવશે


કાલે કદાચ પાછી આવશે એ આશાએ,ખુલ્લા રાખ્યા છે ઘરના કમાડ
આવ તો અડકીને હળવા હાથેથી દરવાજે, મારી દલડાની ઘંટડી વગાડ

જાણું છું આવવાના રસ્તા ખબર છે, તોયે તને આવવાની ઈચ્છા નથી
પંખી છે પાંખો છે ઉડવા ગગન છે, પણ પેલા લાગણીના પિછ્છા નથી

મરી જાય મન તો પછી પગલું ના ઉપડે, મનને તણખલુ લાગે પહાડ
કાલે કદાચ પાછી આવશે એ આશાએ, ખુલ્લા રાખ્યા છે ઘરના કમાડ

-ગિરીશ જોશી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: