સુંદરી મો’લુમાં એકલાં


ઓધા, ચૈતરના ચારે જુગ વૈ ગિયા
                  એવો વખ રે સરીખો વૈશાખ, ઓધવજી
                                      જેઠે જીવણજી શું ના’વિયા.

ઓધા, અષાઢી ઘમઘોરિયા
                  એવો શ્રાવણ સેવ્યો ન જાય રે, ઓધવજી
                                      ભાદરવો ભલે ગાજિયો.

ઓધા, આસોનાં અજવાળિયાં 
                  એવા કારતકે પૂર્યા મનના કોડ રે, ઓધવજી
                                      માગશરે મળ્યા મીઠા માવજી.

ઓધા, પોષે સુકાણો પોપટ પાંજરે
                 એવા માયે સુકાણાં મારાં મન રે, ઓધવજી
                                      ફાગણ ફૂલ્યો ફૂલડે .

ઓધા, સુંદરી સંદેશો મોકલે
                  એના સંદેશે વે’લેરા પધારો રે, ઓધવજી
                                    સુંદરી મો’લુમાં એકલાં

ઓધા, તમથી ભલાં વનનાં પંખીડાં
                 એ સાંજ પડે ને ઘેર જાય રે, ઓધવજી
                                   સુંદરી મો’લુમાં એકલાં

                                                         – ઝવેરચંદ મેઘાણીના ‘રઢિયાળી રાત’માંથી

Advertisements

One Response

  1. SHRI MEGHANIJINE SHRADDHHANJALI………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: