આપની યાદમાં લખી તે ગઝલ,


આપની યાદમાં લખી તે ગઝલ,
સહેજ ખાટી છે સહેજ મીઠી છે.

-અદમ ટંકારવી

%d bloggers like this: