કાલે કદાચ પાછી આવશે


કાલે કદાચ પાછી આવશે એ આશાએ,ખુલ્લા રાખ્યા છે ઘરના કમાડ
આવ તો અડકીને હળવા હાથેથી દરવાજે, મારી દલડાની ઘંટડી વગાડ

જાણું છું આવવાના રસ્તા ખબર છે, તોયે તને આવવાની ઈચ્છા નથી
પંખી છે પાંખો છે ઉડવા ગગન છે, પણ પેલા લાગણીના પિછ્છા નથી

મરી જાય મન તો પછી પગલું ના ઉપડે, મનને તણખલુ લાગે પહાડ
કાલે કદાચ પાછી આવશે એ આશાએ, ખુલ્લા રાખ્યા છે ઘરના કમાડ

-ગિરીશ જોશી

%d bloggers like this: