એક છોકરી…


ચહેરો ઉગામીને છાતીના પટ વચ્ચે ઊભી છે
(ઓલી એક) છોકરી
છોકરીને કીધું : તું થઈ જા ગુલાબ
તો કે’ હટ્ટ , હું તો થાવાની તડકો ,
ખીલવું કે ખરવું ના મારો સ્વભાવ
હું તો ફાટફાટ ધખતો ઉમળકો.
ઝૂલવાનું ડાળી પર ઝૂલતું મૂકીને
આમ નીકળી એ પડછાયા જોતરી…

– મધુકાંત કલ્પિત

%d bloggers like this: