હું, તમે ને આપણે


છોડ, કાંટા, ફૂલ તે શું ? હું, તમે ને આપણે
સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર તે શું ? હું, તમે ને આપણે

રણ, આ રેતી, આ સમંદર, પર્વતો ને આ ઝરણ
સિંહ, સસલાં, મોર તે શું ? હું, તમે ને આપણે

તેજ, વાયુ, માટી ને આ આભ ને આ જલ બધું
શૂન્ય જેવું શૂન્ય તે શું ? હું, તમે ને આપણે

ઘર, આ ઘરની ભીંત, છત, બારી અને આ બારણાં
થાંભલી, આ મોભ, તે શું ? હું, તમે ને આપણે

વસ્ત્ર ને આ આભરણ ને આ સુગંધી દ્રવ્ય સૌ
એ બધાનું કેન્દ્ર તે શું ? હું, તમે ને આપણે

હું, તમે ને આપણેની આ લીલા છે, ખેલ છે
ફોક, જુઠ્ઠું, વ્યર્થ તે શું ? હું, તમે ને આપણે

– હસમુખ મઢીવાળા

%d bloggers like this: