કરે લાચાર જે મનને, ખપે એવા સહારા શું?


કરે લાચાર જે મનને, ખપે એવા સહારા શું?
સફર તો છે ઘણી બાકી, તું શોધે છે કિનારા શું?
સજાવી આંખમાં સપનું કદી જીવન જીવી તો જો
પછી કળશે તને બંધુ, કે ડાહ્યા શું, દિવાના શું…

-હિમાંશુ ભટ્ટ

%d bloggers like this: