પકડદાવ………..!


પકડદાવ
રમે ગરીબો હવે
પૈસા ની સંગ…
-હસમુખ ધરોડ ‘અંકુર’

કૃષ્ણ લીલા……………….!


કૃષ્ણ લીલાને સાંભળી ને એક અબોધ બાળક બતાવતો હતો કે
કૃષ્ણ ગોપીઓના વસ્ત્રો ચોરી ને… પછી દ્રોપદી ના ચીર પુરતો હતો…
– હસમુખ ધરોડ ‘અંકુર’

ચાંદની


અડધી રાત્રે
ચાંદની ને એકલી
કોણે મોકલી ?

ચોમાસા ની રાતમાં


ચોમાસા ની રાતમાં
ગરીબો સુતા
શરીર ને ઓઢી ને

-હસમુખ ધરોડ ‘અંકુર’

%d bloggers like this: